foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
“Nie jestem bardzo bystry, po prostu długo siedzę nad problemem.” Albert Einstein"

 
 

 

ZASADY PODZIAŁU UCZNIÓW KLAS I NA POSZCZEGÓLNE ODDZIAŁY

Zasady podziału uczniów na zespoły klasowe w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. J. Lompy w Grodkowie

 

1.Zadaniem Komisji Rekrutacyjnej jest podział uczniów na oddziały klas pierwszych zgodnie z przyjętymi zasadami, tj.:

  1. podziału uczniów na zespoły klasowe dokonuje się według daty urodzenia (według roku i miesiąca), poczynając od uczniów najmłodszych;
  2. zespoły klasowe mają zbliżoną liczebność, nieprzekraczającą 25 uczniów;
  3. w miarę możliwości przydziela się proporcjonalny skład chłopców i dziewcząt;
  4. dzieci dojeżdżające przydzielone są do jednej klasy;
  5. przy tworzeniu zespołów klasowych bierze się po uwagę prośby rodziców dotyczące przydzielenia dzieci do poszczególnych zespołów klasowych;
  6. prośby mogą dotyczyć w szczególności:
  1. przydzielenia dzieci zaprzyjaźnionych (do 4 osób),
  2. mieszkających w pobliżu siebie (do 4 osób),
  3. więzi rodzinnych (rodzeństwo, kuzynostwo).

2. Wszelkie prośby rodziców z uzasadnieniem powinny być złożone Dyrektorowi szkoły w formie pisemnej do połowy kwietnia.

3. Po rozpatrzeniu przez Komisję Rekrutacyjną podań rodziców dokonuje się ostatecznego podziału dzieci na zespoły klasowe, które nie podlegają zmianie.

4. Do ustalonych zespołów klasowych przydziela się wychowawcę klasy i jej oznaczenie literowe.

5. Wszelkie decyzje, w sprawach spornych, nie objętych niniejszą procedurą, podejmuje Dyrektor Szkoły.

6. Do końca maja każdego roku składy osobowe klas pierwszych, podaje się do wiadomości rodzicom na ogólnym zebraniu z Dyrektorem szkoły.

7. Z prac Komisji Rekrutacyjnej sporządza się protokół.

Copyright © 2022 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Grodkowie Rights Reserved.