Świetlica szkolna

zaprasza od godziny 6.30 do 16.00.

 

Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy szkolnej

Cele:

 1. Zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej uczniom przebywającym
  w świetlicy szkolnej.
 2. Pomoc uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych (pomoc w odrabianiu zadań domowych).
 3. Organizowanie warunków do nauki własnej, rozwijanie zainteresowań, talentów, uzdolnień.
 4. Kształtowanie nawyków kultury osobistej, kultury spożywania posiłków i współżycia w grupie.

Zadania:

 1. Organizowanie gier i zabaw ruchowych.
 2. Upowszechnianie nawyków kultury osobistej, higieny i czystości, dbania o własne zdrowie.
 3. Rozwijanie samodzielności i samorządności.
 4. Organizowanie ruchu na świeżym powietrzu.
 5. Wytwarzanie klimatu sprzyjającego powstawaniu emocjonalnych więzi między wychowankami.
 6. Kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania konfliktów.


Formy realizacji:

 1. Zajęcia umysłowe tj. rebusy, krzyżówki, łamigłówki, zagadki, pogadanki tematyczne, opowiadania, zajęcia programowe realizowane w grupie i indywidualnie.
 2. Zajęcia stymulujące wszechstronny rozwój dziecka tj. zajęcia plastyczne, techniczne, czytelnicze, muzyczne, taneczne i konstrukcyjne.

Plan dnia

6.30 – 8.00 Przygotowanie do zajęć, gry stolikowe, praca własna.

11.00 – 13.30 Zajęcia programowe stymulujące ogólny rozwój dziecka. Zabawy dowolne służące rozwijaniu pomysłowości dzieci, praca indywidualna i grupowa, zabawy integracyjne i ogólnorozwojowe, ćwiczenia grafomotoryczne.

13.30 – 15.00 Spacery, zajęcia ruchowe, plastyczne, muzyczne, czytelnicze.

15.00 – 16.00 Praca indywidualna, pomoc nauczyciela przy odrabianiu zadań domowych.

Reguły zachowania w świetlicy

Uczeń przychodzący do świetlicy:

 1. zgłasza swoje przybycie nauczycielowi,
 2. ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym,
  nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
 3. ma prawo uczestniczyć we wszystkich organizowanych zajęciach.
 4. ma obowiązek z szacunkiem i kulturą odnosić się do nauczycieli i rówieśników,
 5. ma obowiązek szanować wszystkie zabawki, gry oraz pomoce, w które wyposażona jest świetlica,
 6. zostaje zapoznany z zasadami BHP oraz sygnalizacją przeciwpożarową,
 • W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych przedmiotów przyniesionych z domu.
 • Za zaginione telefony, MP3 i inne urządzenia techniczne świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
 • Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.
 • Dziecko mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 • W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie umieścił Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka i na potwierdzenie odbioru ucznia wypełni odpowiednie oświadczenie.
 • Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy
  o odbiorze dziecka ze świetlicy.

 

ZASADY ZACHOWANIA UCZNIÓW PODCZAS DOWOZU I ODWOZU

PRZYJAZD DO SZKOŁY

 1. Uczniowie wychodzą z autobusu i stosują się do poleceń nauczyciela, który oczekuje na ich przyjazd na przystanku, przed bramą obok Orlika.
 2. Wchodzą do szkoły wskazanym przez nauczyciela wejściem i udają się do szatni, następnie do klas lub na świetlicę. Uczniom nie wolno opuścić terenu szkoły.

ODJAZD ZE SZKOŁY

Klasy I-III

 1. Po skończonych lekcjach wychowawca lub nauczyciel, który ma w danej klasie ostatnią lekcję, sprowadza dzieci do sali nr 17 i przekazuje je pod opiekę nauczyciela świetlicy.
 2. Dziesięć minut przed odwozem uczniowie ustawiają się obok świetlicy szkolnej.
 3. Nauczyciel odczytuje listę odjeżdżających.
 4. Uczniowie pod opieką nauczyciela wychodzą ze szkoły wyjściem obok świetlicy
  i czekają na przyjazd autobusu koło bramy przy Orliku.
 5. Po przyjeździe autobusu nauczyciel doprowadza uczniów do drzwi pojazdu. Podczas wsiadania uczniów do autobusu ponownie odczytywana jest lista obecności.
 6. Lista odwozów dla klas 1-3 została sporządzona przez nauczycieli świetlicy.

Klasy IV-VIII

Po skończonych lekcjach uczniowie gromadzą się obok świetlicy szkolnej.

 1. Każdy uczeń dojeżdżający ma obowiązek wpisać się na listę zgodnie z harmonogramem odjazdów.
 2. Uczniowie oczekujący na odwóz pozostają pod opieką nauczyciela świetlicy.
 3. Dziesięć minut przed odwozem uczniowie ustawiają się obok świetlicy szkolnej.
 4. Nauczyciel odczytuje listę odjeżdżających.
 5. Uczniowie pod opieką nauczyciela wychodzą ze szkoły wyjściem obok świetlicy
  i czekają na przyjazd autobusu koło bramy przy Orliku.
 6. Po przyjeździe autobusu nauczyciel doprowadza uczniów do drzwi pojazdu.
 7. Uczniom nie wolno opuszczać terenu szkoły.

Tematyka zajęć w świetlicy

1. Witaj szkoło! (01 - 03.09.2022 r.)

2. Ostrożności nigdy dość. (05.09 - 09.09.2022 r.)

3. „Proszę”, „przepraszam”, „dziękuję” – wiele problemów rozwiązuje.
    (12.09 - 16.09.2022 r.)

4. Jesień - kolorowa pora roku. (19.09 - 23.09.2022 r.) 

5. Dary jesieni z sadu i ogrodu, czyli smacznie, zdrowo, kolorowo.
    (26.09 - 30.09.2022 r.)

 

 

1. Moja rodzina, mój dom. (03.10 - 07.10.2022 r.)

2. Święto Komisji Edukacji Narodowej. (10.10 - 14.10.2022 r.)

3. Mój przyjaciel. (17.10 - 21.10.2022 r.) 

4. Pamiętamy o tych, którzy odeszli. (24.10 - 28.10.2022 r.)

 

 

1. Warszawa – stolicą Polski. (31.10 - 04.11.2022 r.)

2. Polska – moją Ojczyzną. (07.11 - 11.11.2022 r.)

3. Moje hobby. (14.11 - 18.11.2022 r.)

4. Poznajemy andrzejkowe tradycje. (21.11 - 25.11.2022 r.) 

 

 

1. I ty możesz zostać świętym Mikołajem. (28.11 - 02.12.2022 r.)

2. Przygotowanie ludzi i zwierząt do zimy. (05.12 - 19.12.2022 r.)

3. Tradycje bożonarodzeniowe. (12.12 - 16.12.2022 r.)

4. Ubieramy drzewko radości. (19.12 - 22.12.2022 r.) 

 

 

1. Sporty zimowe – ich znaczenie dla zdrowia. (02.01 - 06.01.2023 r.)

2. Zima jest piękna. (09.01 - 13.01.2023 r.)

3. W karnawale jest wspaniale. (16.01 - 20.01.2023 r.)

4. Nasi czworonożni przyjaciele. (23.01 - 27.01.2023 r.)

 

 

1. Komputer - wróg czy przyjaciel? Bezpieczeństwo w Internecie.
    (30.01 - 03.02.2023 r.) 

2.Karnawał w świetlicy.(06.02 – 10.02.2023 r.)

 

1. Grodków – moje miasto. (27.02 - 03.03.2023 r.)

2. Paweł i Gaweł. Jak żyć w zgodzie z rówieśnikami. (06.00 - 11.03.2023 r.)

3. W zdrowym ciele zdrowy duch. (13.03 - 17.03.2023 r.)

4. Witaj wiosno. (20.03 - 24.03.2023 r.) 

5. Przyroda budzi się do życia! (27.03 - 31.04.2023 r.) 

 

 

1. Wielkanoc – świętem wiosny i radości. (03.04 – 07.04.2023 r.)

2. Z bohaterami bajek na wesoło. (10.04 – 14.04.2023 r.)

3. Ziemia – naszym wspólnym domem. (17.04 – 21.04.2023 r.)

4. W krainie fantazji. (24.04 – 28.04.2023 r.)

 

 

1. Jesteśmy Polakami! (01.05 - 05.05.2023 r.)

2.Święto polskiej muzyki i plastyki. Dzień Niezapominajki. (08.05 - 12.05.2023 r.)

3. Książka naszym przyjacielem. (15.05 - 19.05.2023 r.)

4.Święto rodziny. (22.05 - 26.05.2023 r.) 

5. Dzień Dziecka pełen radości. (29.05 – 02.06.2023 r.)

 

1. Przeczytaj, obejrzyj, posłuchaj. (05.06 - 09.06.2023 r.)

2. Cały świat pachnie latem. (12.06 - 16.06.2023 r.)

3. Wyjeżdżamy na wakacje. (19.06 - 23.06.2023 r.)