foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
“Nie jestem bardzo bystry, po prostu długo siedzę nad problemem.” Albert Einstein"

 
 

 

Komunikaty Dyrektora szkoły

Na podstawie Rozporządzenia MEiN z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 20 grudnia 2021r. do 9 stycznia 2022r. na obszarze całego kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół. W związku z powyższym we wskazanym czasie przechodzimy na naukę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zasady pracy zdalnej określa Regulamin dostępny w zakładce Statut i regulaminy.

1. Uczniom klas I-III szkoły podstawowej , których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, dyrektor – na wniosek rodzica – umożliwia opiekę świetlicową. Dyrektor szkoły umożliwia dzieciom objętym tą opieką realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.


2. W przypadku uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie będą mogli realizować zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły będzie zobowiązany do zorganizowania zajęć w sposób stacjonarny lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie  szkoły. To rozwiązanie zapewni dzieciom i uczniom niepełnosprawnym objętym kształceniem specjalnym wsparcie w procesie edukacji oraz ciągłość oddziaływań rewalidacyjnych i terapeutycznych.


3. W czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w klasie VIII szkoły podstawowej, dyrektor szkoły może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje  do egzaminu ósmoklasisty. 

WAŻNE TERMINY:

1. 21. 12.2021r. - konsultacje dla rodziców-przekazanie informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych z przedmiotów oraz nieodpowiednich i nagannych zachowanisa

2. 23.12. 2021r. - 2.01.2022r. - zimowa przerwa świąteczna

3. 6.01.2022r. - Święto Trzech Króli - dzień wolny 

4. 7.01.2022r. - dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

5. 10.01.2022r. - powrót do nauki w szkole

Pedagog szkolny pełni dyżury w szkole zgodnie z godzinami swojej pracy.

Biblioteka szkolna pracuje zgodnie z planem.

Copyright © 2022 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Grodkowie Rights Reserved.