foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
“Nie jestem bardzo bystry, po prostu długo siedzę nad problemem.” Albert Einstein"

 
 

 

Komunikaty Dyrektora szkoły

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Lompy w Grodkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://psp3grodkow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-04-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-18

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Telęga - Romian,  e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77/4155356.                   

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

 

Informacje na temat procedury odwoławczej

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo 
Informacyjna infolinia obywatelska 800 676 676

 

Dostępność architektoniczna

 

Szkoła posiada sześć wejść. Tylko wejście główne  przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest wielokondygnacyjny, nie posiada wind. Duża ilość schodów uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim. Na terenie szkoły znajduje się jedna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy administracji i obsługi szkoły. W gabinecie dyrektora jest podgląd monitoringu obejmujący wszystkie wejścia do budynku szkolnego. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

Dyrektor szkoły wyraża zgodę na wstęp do budynku szkolnego z psem asystującym w szczególnych przypadkach. Warunkiem wejścia na teren szkoły jest wyposażenie psa w uprzęż oraz posiadanie przez właściciela certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wymaganych szczepieniach weterynaryjnych.

Przed szkołą znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

 

Szkoła nie zapewnia możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Copyright © 2022 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Grodkowie Rights Reserved.